ENTER
INVISIBLE
SAFARI

- En interaktiv og sanselig oplevelse på Hjørring bibliotek her og nu
Åben d. 20. Januar til 6. Februar 2014 i bibliotekets åbningstid

ENTER INVISIBLE SAFARI inviterer dig ind i alle mellemrummene, alt det mærkbare, men usynlige, alt det ovenud vigtige, som vi alligevel glemmer hele tiden… En oplevelse, hvor du selv står i centrum med alle sanser.


Usynlig og alligevel helt til stede
på Hjørring Bibliotek

Hvordan kan det lade sig gøre at blive gjort usynlig og samtidig være en aktiv deltager i et slags spil, der i øjeblikket kan opleves på Hjørring Bibliotek? 

 

En gruppe kunstnere har i et par uger været i gang med at bygge en installation sammen med bibliotekspersonale. Installationen er udformet som en mindre bygning og skal opleves som et slags spil. Det hele hedder ”Enter Invisible Safari”, og nu er det muligt at opleve det selv med alle sanser.

Der er tilrettelagt 2 forskellige spor i spillet, og de fører dig rundt i installationen og videre til forskellige poster i Biblioteket. Undervejs får du hovedtelefoner på og bliver guidet i lys, tale og musik til steder, situationer og tanker, du ikke havde forestillet dig at opleve på et bibliotek. Det giver en indre ro og en mulighed for at tænke over tingene i bred forstand.

En tur kan tage op til 40 minutter, men kan også gøres kortere. Uanset hvor lang tid man sætter af til det, er det vigtigt at gå ind på spillets præmisser og give sig tid til at fundere over de spørgsmål og udsagn, du hører undervejs.

Nu er en tur på usynlig safari ikke bare noget, man kan opleve, men der skal også deltages aktivt på flere måder. Man skal bidrage med ord, skrift og tale til projektet, så alle deltagernes synspunkter og oplevelser indsamles og bidrager til projektets indhold og resultat.

Kunstinstallationer hører normalt til på museer, så dette projekt er noget nyt for biblioteker i almindelighed og således også for Hjørring Bibliotek, hvor der for første gang kan opleves en interaktiv og sanselig oplevelse af denne slags, siger bibliotekarerne, Tone Lunden og Martin Jørgensen, der har været de lokale koordinatorer.

Den koordinerende kunstner bag projektet, Mette Aakjær, siger selv sådan:
”Enter Invisible Safari” inviterer dig ind i alle mellemrummene, alt det mærkbare, men usynlige, alt det ovenud vigtige, som vi alligevel glemmer hele tiden. En oplevelse, hvor du selv står i centrum med alle sanser.
- og fra Hjørring Biblioteket lyder det: Kom og prøv!

Oplevelsen på Hjørring bibliotek er lavet af Wunderland ved Mette Aakjær
i samarbejde med Sigrid Astrup og Rune Brink.

Initiativtagere:
Tone Lunden
Martin Jørgensen


Medskabende assistenter:
Nanna Rosalia Sigaard
Peter Berke

Assistenter:
Else Birk Therkelsen
Erik Østergaard
Anette Cecilie Præstekær
www. wunderland.dk

 

 
       
       

 

 ENTER
INVISIBLE
SAFARI

- An interactive and sensory experience at the library here and now

Open January 20th to February 6th 2014 during opening hours of the library

ENTER INVISIBLE SAFARI invites you into all the spaces in between, all the noticeable, but invisible, all the terribly important that we still forget all the time ... An experience where you stand in the centre with all senses.


Invisible, yet completely present
at the library

How is it possible to be invisible and still be an active participant in a kind of game that can currently be seen at the library of Hjørring?

A group of artists has spent a couple of weeks building an installation with the library staff. The installation is designed as a small building and can be experienced as a kind of game. The whole thing is called "Enter Invisible Safari " and now it is possible to experience it your self with all senses.

The game has 2 different tracks that take you through the installation and on to various experiences in the library. Along the way, you are equipped with headphones and are guided with light, voice and music to places, situations and thoughts you had not imagined to experience at a library. It gives inner peace and a chance to think about things in a bigger context.

A trip can take up to 40 minutes, but can also be done in shorter time. No matter how much time you set aside to do it, it is important to go into the game's premise and take the time to ponder the questions and statements you hear along the way.

Now, a walk on the invisible safari is not just something you can experience, you will also participate actively in several ways. One should contribute with words, written and spoken, so that all participants’ views and experiences are collected and contribute to the content and outcome.

Art installations normally belong in museums, so this project is something new for libraries in general and thus also for Hjørring library. It is the first time that an interactive and sensory experience of this kind is taking place here, says the librarians, Tone Lunden and Martin Jørgensen, who have been the local coordinators.

The coordinating artist behind the project, Mette Aakjær, says it like this:
"ENTER INVISIBLE SAFARI” invites you into all the spaces in between, all the noticeable, but invisible, all the terribly important that we still forget all the time ... An experience where you stand in the centre with all senses.

- And Hjørring Library says: Come and try!

The experience at Hjørring library is made by Wunderland by Mette Aakjær
in collaboration with Sigrid Astrup and Rune Brink .

Initiators:
Tone Lunden
Martin Jorgensen

Co-creative assistants:
Nanna Rosalia Sigaard
Peter Berke

Assistants :
Else Birch Therkelsen
Erik Østergaard
Anette Cecilie Præstekær

www.wunderland.dr.


.